video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Các ông đời 12, Ngành 7 (1/1940)

Từ trái sang : Ngô Thế Phùng (1920), Ngô Thế Phúc (1906), Ngô Thế Tân (1910), Ngô Thế Loan (1898), Ngô Thế Bằng (1914), Ngô Thế Sứng (1915), Ngô Thế Đắc (1914). Ảnh của Gia đình Ngô Mạnh Tuấn

Album ảnh khác