video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Một số Sắc phong của Cụ Tố

 Cụ Ngô Trọng Tố (ngành thứ 11, chi Ất) thường gọi là Cụ Thượng Ðáp Cầu, hiệu Trực Hiên Tiên sinh, thụy Trang Lượng, sinh năm 1823 (Quý Mùi), mất ngày 14/9/1905 (tức 16/8 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 83 tuổi. Cụ đỗ Cử nhân năm Thiệu Trị thứ ba, (Quý Mão - 1843). Cụ đã trải qua các chức vụ từ nhỏ ở quận huyện đến quan trọng ở trong triều và về hưu năm 1893. Trong thời gian làm việc, Cụ đã được tặng nhiều văn bằng, sắc, chỉ. Các văn bản này trước kia được lưu tại nhà thờ Chi Ất. Năm 1946, Đáp Cầu tiêu thổ kháng chiến, chắt dâu trưởng là Cụ bà Ngô Trọng Cự đã gửi 3 hộp đựng bài vị của Cụ Thượng và hai Cụ bà và 1 tráp đựng 32 bằng sắc, chỉ , tại nhà ông Dương Trọng Trì, là chắt ngoại của Cụ Thượng, ở làng Ném Tiền, xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên do chiến tranh, con cháu ly tán khắp nơi, không ai còn lưu tâm tới các văn bản đó. Năm 2005, trong họ tổ chức tìm mộ Cụ Thượng, mới biết Ông Trì vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn và đầy đủ 32 bằng, sắc, chỉ trong đó 18 là của Cụ Thượng, 12 là của con trai là Cụ Ngô Trọng Tuy và 2 của Cháu nội là Cụ Ngô Trọng Hựu. Được sự đồng ý của Ông Trì và các ông bà thuộc nhánh truởng của Cụ Thượng, toàn bộ các văn bản này đã được rước về và lưu giữ tại Nhà thờ Ðại tông Họ Ngô Đáp Cầu.

Ban biên tập xin giới thiệu 3 bản "chế mệnh" của các vua Tự Đức, Ðồng Khánh, Thành Thái phong tặng cho Cụ để mọi người trong và ngoài họ cùng chiêm ngưỡng.

BBT

 

Sắc phong năm Tự Đức thứ 32 (1879).

Phiên âm :

Thừa thiên hưng vận, Hoàng đế chế viết :

Trẫm duy lập chính dụng nhân nghi cử khảo công chi điển, lượng tài định vị, dụng tinh trị sự chi năng. Tư nhĩ, Thị giảng học sĩ lĩnh Quảng Ngãi tỉnh, Án sát sứ Ngô Trọng Tố, văn học túc quan, tài khí khả thủ, hữu du, hữu vi, hữu thủ, chính thuật du nghi; viết thanh, viết thận, viết cần; quan châm thị địch, cán mẫn tuân kham để tích, minh dương nghi giản tại đình. Tư đặc thật thụ : Trung Thuận đại phu, Quảng Nghĩa đẳng xứ địa phương, Đề hình Án sát sứ ty, Án sát sứ, tích chi cáo mệnh. Thượng kỳ đức ý, cần tuyên phiên xuân dương ư khổn hạt, năng thanh mậu trứ, đạt dị chính ư phù ty.

Khâm tai!

Tự Đức tam thập nhị niên, nhị nguyệt, sơ nhị nhật.

Dịch nghĩa :

Vâng theo mệnh trời để hưng vận nước, hoàng đế ban chiếu rằng :

Trẫm nghĩ : Làm việc chính sự và sử dụng người cần phải theo nghi thức, khảo xét công tích, đánh giá tài năng, định cho chức vị, mục đích là biểu dương những người có năng lực.

Xét thấy: Thị giảng học sĩ lĩnh Án sát sứ tỉnh Quảng Ngãi Ngô Trọng Tố là người văn học nổi tiếng, tài năng đáng được trọng dụng, biết trù tính, biết việc làm, biết thừa hành chính sự, có tiếng thanh liêm, cẩn trọng, cần cù. Là người làm quan siêng năng, đã lập nhiều công tích, cần biểu dương trên sử sách và nơi triều đình.

Nay đặc biệt ưu ái thăng cho là : Trung Thuận đại phu, Án sát thuộc Ty Đề hình Án sát sứ khu vực Quảng Ngãi, ban cho cáo mệnh.

Mong rằng Ngươi hãy nêu cao đức hạnh, làm cho các nét đẹp lan tỏa khắp vùng, để công việc chính sự nơi biên cõi được tốt đẹp.

Hãy kính lấy!

Ngày mùng 2 tháng Hai năm Tự Đức thứ 32 (1879)

 

Sắc phong năm Đồng Khánh thứ 2 (1887).

Phiên âm :

Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chế viết :

Trẫm duy Hoàng Thiên vận thượng, tất tư lục tử dĩ thành công, vương giả trạch trung tu lại quần hiền, nhi cộng chính quyền. Duy thạc vọng nghị, phần ôn luân, tư nhĩ, Thị lang lĩnh Sơn Hưng Tuyên Tổng đốc Ngô Trọng Tố, phủ phất hoành tài, đống lương vũ khí, triều quận lịch tể yếu chức mao bạt, liên thường cát chi bằng miếu đường, lũ địch gia mô vũ nghi, phó cụ chiêm chi vọng vỉ vĩ, hàm thành phất đãi tư tư, quyết phỉ hữu cung, tứ kim cơ vụ, tư châu chính phương trọng thí công chi điển, gia nhĩ công thanh túc giản hạp vi phân phú chính chi du. Tư đặc thăng thụ : Trung Phụng đại phu, Binh bộ Hữu tham tri kiêm Đô sát viện Hữu phó Đô Ngự sử, Tuần Phủ nhưng lĩnh Tổng Đốc, tích chi cáo mệnh. Thượng kỳ chỉ xích bất vi, phụng quan thường nhi di lệ, túc tiêu phì giải tương khổn, vụ dĩ hàm hòa miễn lự tòng sự chi cần, vĩnh kiến vô cùng chi văn.

Khâm tai!

Đồng Khánh nhị niên, chính nguyệt, sơ thất nhật.

Dịch nghĩa :

Vâng thừa mệnh trời, hoàng đế ban chiếu rằng :

Trẫm nghĩ : Ngọc Hoàng trị vì thiên đình tất phải nhờ vào lục tử để thành công. Bậc nắm quyền mưu tính việc lớn phải dựa vào bầy tôi hiền để cùng lo việc chính sự.

Nghĩ rằng: Thị lang lĩnh Sơn Hưng Tuyên Tổng Đốc Ngô Trọng Tố là người có tài phụ giúp, trụ cột của triều đình, đã trải qua các chức vụ từ nhỏ ở quận huyện đến quan trọng ở trong triều, có tiếng hơn hẳn đồng liêu, liên tục được ban tặng nơi miếu đường, nghi thức rạng rỡ vẻ vang, cần cù trong công việc, được kính trọng.

Đến nay có cơ hội, mọi việc đều coi trọng nghi thức, khảo xét công lao, lại thêm Ngươi có tiếng thanh liêm giản dị, đáng được phân cho việc phụ giúp chính triều.

Nay đặc biệt ưu ái thăng cho là : Trung Phụng đại phu, Hữu tham tri Bộ Binh kiêm Hữu phó Đô Ngự sử Viện Đô sát, Tuần Phủ nhưng vẫn giữ chức Tổng Đốc, ban cho cáo mệnh.

Mong rằng Ngươi một tấc không lơi lỏng, làm việc quan thường nên cố gắng sớm hôm, chuyên cần với công việc, suy nghĩ hết mình để danh tiếng vang vọng mãi đến vô cùng.

Hãy kính lấy!

Ngày mùng 7 tháng Giêng năm Đồng Khánh thứ 2 (1887)

 

Sắc phong năm Thành Thái thứ 5 (1893).

Phiên âm :

Thừa thiên hưng vận, Hoàng đế chế viết :

Trẫm duy thần tử trí thân chi nghĩa, phục cần vô gián ư thủy chúng, triều đình đãi sĩ chi di, huệ dưỡng hữu gia ư kỳ cựu, phi chương khoáng điển, đản bá ôn luân. Tư nhĩ, nguyên Tuần Phủ lĩnh Sơn Hưng Tuyên Tổng Đốc Ngô Trọng Tố, nho nhã danh lưu, kinh luân vĩ khí, tự thông danh ư sĩ tịch, trung thành chi niệm khác đôn, đãi siêu vị ư sùng ban tá trợ chi lao, mậu trứ đa niên phô lịch, nhất tiết thanh cần, lực bất tòng tâm, toại dẫn than chi nguyện, tỷ tiên cập lão, nghi long tích mệnh chi vinh, tư trứ gia ân chuẩn thực thụ Tổng Đốc, lưu quán hưu trí, tích chi cáo mệnh. Thượng Kỳ du mẫu, bất vong miễn quyền quyền ư báo đức, an vinh câu hưởng kỳ vĩnh vĩnh dĩ thừa hưu.

Khâm tai!

Thành Thái ngũ niên, chính nguyệt, nhị thập lục nhật.

Dịch nghĩa :

Vâng theo mệnh trời để hưng vận nước, hoàng đế ban chiếu rằng :

Trẫm nghĩ : bề tôi xả thân vì nghĩa, trước sau hết mình với công việc. Nét đẹp đãi sĩ của Triều đình muốn là để tặng thêm ân huệ cho bậc kỳ cựu. Điển chương sáng tỏ, nghi thức truyền lan.

Xét thấy: Ngô Trọng Tố nguyên giữ chức Tuần Phủ, Tổng Đốc Sơn Hưng Tuyên là bậc nho nhã có tiếng, trọng thần từng trải. Từ khi làm quan một lòng trung thành. Đến khi vào triều, công lao phụ giúp rạng rỡ. Nhiều năm kinh lịch, một tiết thanh bạch liêm cần. Khi lực đã bất tòng tâm, bèn xin về nghỉ.

Ban ân trước nghĩ người già, nghi thức cần nên long trọng. Nay gia ân chuẩn : chức Tổng Đốc thực thụ, được về quê hưu trí, ban cho cáo mệnh.

Mong rằng Ngươi hãy giữ gìn, chớ nên gắng sức, luôn nghĩ báo đức, yên hưởng an nhàn, mãi mãi được những điều tốt đẹp.

Hãy kính lấy!

Ngày 26 tháng Giêng năm Thành Thái thứ 5 (1893)