video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Từ đời thứ 6 đến đời thứ 7

LỤC THẾ TỔ

Ông Ngô Trọng Quỳ, tức Văn Điều, thuỵ Thuần Lương, là con trưởng cụ Ngô Thế Khuông. Ông mất ngày 11-2, hưởng dương 30 tuổi. Mộ táng tại Bãi Đường.

Bà là Trương Thị Am, hiệu Diệu Đài. Mất ngày 23-4, thọ 84 tuổi. Mộ táng tại Bãi Đường.
Ông bà sinh được 1 trai là Thế Dịch, 2 gái là Thị Cúc, Thị Liên.

Xưa ông được thừa hưởng sự giàu có từ nhiều đời để lại, Ông là người hiếu học, tư chất thông minh và có thiên hướng về khoa cử. Mới 30 tuổi ông đã dự 3 kỳ thi hương. Đáng tiếc là ông chưa đỗ đạt gì thì đã mất sớm.

Gặp lúc loạn lạc, gia tài mất sạch, Bà đã thờ chồng hơn 50 năm dạy bảo con cháu và dựng lại cơ nghiệp. Từ đường họ ta do bà từ hai bàn tay trắng dựng lên. Các cháu trai gái 8 người đều có nhà, ruộng, ấy là nhờ ơn Bà mới có được.

THẤT THẾ TỔ

Ông Ngô Thế Dịch, thuỵ Thuần Thành, là con trai độc nhất cụ Trọng Quỳ. Ông mất ngày 09-2, hưởng dương 47 tuổi. Mộ táng tại Đồng Bối.

Bà cả là Hoàng Thị Hiến, hiệu Diệu Thuận. Mất ngày 21 tháng Giêng, thọ 80 tuổi. Mộ táng tại Đồng Đường. Năm 1965, đã di lên Nghĩa trang Thanh Sơn, Vũ Ninh.

Sinh thời ông rất minh mẫn nhưng gặp tao loạn nên thất học. Ông tính khí cương trực, làm thợ và buôn bán.

Ông bà sinh được 5 trai: Thế Quý, Thế Quán, Thế Thức, Thế Nhuận, Thế Kiểm, 3 gái: Thị Liên, Thị Hiệu, Thị Tú.

Bà hai là Nguyễn Thị Ngàn, người làng Thống, xã Việt Thống, huyện Quế Võ, Bắc Ninh.

Bà sinh được một trai: Thế Ngọt.

*

Từ đời thứ tám, Chi Giáp được chia thành sáu ngành : 

Ngành thứ nhất (ngành trưởng). Trưởng ngành: Ông Ngô Thế Quý

Ngành thứ hai. Trưởng ngành : Ông Ngô Thế Quán

Ngành thứ ba. Trưởng ngành : Ông Ngô Thế Thức

Ngành thứ tư. Trưởng ngành : Ông Ngô Thế Nhuận

Ngành thứ năm. Trưởng ngành : Ông Ngô Thế Kiểm

Ngành thứ sáu. Trưởng ngành : Ông Ngô Thế Ngọt