video mạng phần cứng
Bìa và lời chú bản Gia phả họ Ngô Đáp Cầu do cụ NGÔ TRỌNG TỐ biên soạn năm 1877

Nhà thờ Họ Ngô

 Phụ lục 1

NGÔ TỘC TỪ ĐƯỜNG SỰ KÝ

Nguyên Từ đường họ Ngô ta xưa kia cụ Tứ Thế tổ Thế Nghĩa làm ở Bến Nghè (bây giờ ta gọi là Hội đồng) kiến trúc nguy nga tráng lệ, tinh sảo khác thường.

Năm Kiến Phúc Giáp Thân (1884) quân đội Pháp lấy làm nhà Hội đồng mất, các cụ bèn di đi thờ tạm ba gian nhà gianh ở phố Gạo.

Sau ở đấy xem ra hay lụt lội ẩm thấp, nên lại bán đi và lên tậu đất ở xóm Dốc học (tức Từ đường bây giờ)

Năm Thành Thái Bính Thân (1896), cháu đời thứ tám là cụ Trọng Tố, Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên đứng lên hô hào trong họ đóng mỗi xuất một đồng (1$00) được ước năm mươi đồng (50$00) và quyên ở trong họ chừng được một trăm năm mươi đồng (150$00) nữa, bèn giao cho cháu đời thứ chín là cụ Thế Duẩn hưng công làm ba gian nhà lim lợp ngói xung quanh đắp đất làm tường.

Đầu  xuân năm Mậu Thìn Vua Bảo Đại thứ ba (Février 1928), họ ta lại đứng lên trùng tu nhà thờ ấy, đóng mỗi xuất một đồng (1$00) được một trăm mười tư đồng (114$00) và quyên trong họ được hơn một nghìn hai trăm đồng (1200$00), bèn ủy cho cháu đời thứ mười là cụ Trọng Hương và cụ Trọng Túc và cháu đời thứ mười một là ông Trọng Trí, đốc công , nâng cao nhà thờ lên, làm thêm mái hiên, hai nhà giải vũ lát gạch và xây tường chung quanh.

Nay mọi việc đều đã hoàn hảo, vậy ghi chép lên bia để làm kỷ niệm cho con cháu ta sau này biết gốc tích Từ Đường họ ta từ đấy.

 

Cuối mùa Xuân Tân Mùi vua Bảo Đại thứ 6
(2-Mai-1931)
Cháu đời thứ mười hai Thế Loan bái soạn

 

Hai bia bằng chữ Việt và chữ Hán do cụ Ngô Thế Loan soạn hiện được gắn trong Nhà thờ họ Ngô, Đáp Cầu